Är du kund? Logga in!

Köp- och leveransvillkor

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR

Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt, eller andra offentliga avgift.

BETALNINGSVILLKOR

För kunder som betalar med faktura från NKV

Om inte annat skriftligen i varje enskilt fall bekräftas av NKV, gäller att köparen erlägger full betalning till NKV för fakturerat belopp inom 30 dagar från fakturadatum. Köparen äger inte rätt att ändra fakturabelopp även om fel från NKVs sida föreligger. I sådant fall skall NKV omgående, och inom 7 dagar från fakturadatum, informeras om felaktigheten, så att NKV får möjlighet att utfärda kreditfaktura som motsvarar felet.
Betalas inte fakturan innan förfallodatum utgår dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Efter 15 dagar från fakturadatum blir skulden föremål för inkasso, varvid alla kostnader i samband med detta betalas av köparen. Köpare vars betalning har gått till inkasso har förverkat sin rätt till fortsatt kredit hos NKV.

För kunder betalar med annan betallösning

För kunder som betalar genom annan betallösning, exempelvis Klarna, gäller villkoren hos varje extern betaltjänst.

LEVERANSAVGIFT

Om ordervärdet efter rabatter överstiger 1 250 kr exklusive moms levereras ordern fraktfritt inom Sverige.


För order under 1 250 kr exklusive moms utgår fraktkostnad enligt följande:
Ordervärde: 0-499 kr
Fraktkostnad: 99kr
Ordervärde: 500-1249
Fraktkostnad: 119kr


För leverans av möbler, trycksaker, skrymmande gods och för kund speciellt anskaffade produkter tillkommer alltid fraktkostnad. Fraktkostnaden bestäms i varje enskilt fall för dessa order.

ÖVRIGA AVGIFTER OCH PRISER

NKV äger rätt att uttaga en småorderavgift på 75 kr för order under 500 kr ex moms

Förändringar av tullar, varuskatter, eller andra avgifter, som för NKV medför ökade kostnader för leveransens fullgörande, berättigar NKV att höja avtalat pris.

Offererade priser gäller med reservation för pris- och kostnadsökningar som står utanför NKVs absoluta kontroll. NKV förbehåller sig rätten till prisjusteringar i motsvarande grad (motsvarande procentuella påslag).

För kunder som ej ingår i s.k. pall-pool har NKV rätt att debitera kostnad för pall.

EJ MOTTAGET ELLER UTHÄMTAT GODS

Om köparen inte är på plats när leverans sker har NKV rätt att debitera köparen för de extra kostnader som detta föranleder.
Om köparen inte hämtar ut en leverans hos ombud har NKV rätt att debitera köparen för de extra kostnader som detta orsakar, inkl returfrakt.

ANSKAFFNINGSVAROR

Vid leverans av vara som ej lagerförs av NKV utan anskaffas åt köparen äger NKV rätt till över- eller underleverans med högst 10 % av överenskommen kvantitet.
Returer av anskaffningsvaror är högst begränsad. Produkter som innehåller kundunikt tryck eller liknande kan ej returneras. 

TRANSPORTSKADA

All transport sker på köparens risk. Vid skada under transport ska köparen göra en reklamation direkt till transportören. Sådan reklamation måste lämnas utan oskäligt uppehåll, vilket normalt innebär omedelbar reklamation vid synlig förlust eller skada eller reklamation inom sju (7) dagar efter godsets mottagande i andra fall.

GARANTI, REKLAMATION OCH ÅNGERRÄTT

NKV garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende material och utförande. För arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas.
Om varan visar sig vara felaktig ersätter NKV kunden med en ny vara inkl. fraktsedlar för retur av den felaktiga varan. NKV ersätter inga andra kostnader kopplat till felaktiga varor.
Om felet på varan är kopplat till leveransskada gäller vad som sägs i avsnittet Transportskada.
Det åligger köparen att snarast undersöka levererade varor. Om brist eller fel föreligger skall detta meddelas NKV inom sju (7) dagar för att garanti och reklamation ska var giltig. För privatpersoner gäller reklamation enligt gällande lagstiftning om den skiljer sig mot ovan.
Om en företagskund vill ångra sitt köp ska NKVs kundtjänst kontaktas i varje enskilt fall bedömer om köpet kan återgå.
För privatpersoner som handlar via NKVs webbutik gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med e-handelslagen, Lag (2005:59). För privatpersoner som handlar i någon av NKVs butiker gäller vad som sägs om företagskunder ovan.

RETURER

Returer av varor ska alltid godkännas av NKV på förhand. Om en vara returneras utan NKVs godkännande garanteras ej att NKV tar emot varan.
En retur ska ske till någon av NKVs butiker eller centrallager. NKV kommer ej hämta ut varor som skickas till ombud. Kostnader för felaktig retur betalas av köparen.
Om NKV godkänt retur och fel föreligger från NKVs sida, kommer NKVs att skicka fraktsedlar för transport av varan till närmaste NKV butik.
Om NKV medgivit retur utan att fel från NKVs sida föreligger, krediteras köparen fakturabeloppet. NKV Äger dock rätt att debitera en returavgift med 20 % av ordervärdet (min. 200 kr). Varan skall i detta fall returneras med betald frakt.
Vid varje retur skall köparen lämna uppgift om ordernummer eller fakturanummer.

ÖVRIGT

Levererade varor förblir NKVs egendom tills köparen betalat dessa till fullo. Köparen är dock ansvarig för varorna från och med den tidpunkt då dessa lämnar fabrik eller NKVs lager för transport till köparen.

FORCE MAJEURE

NKV skall ej hållas ansvarig om leveransens fullgörande hindras, försvåras eller försenas till följd av omständighet utanför NKVs kontroll, exempelvis arbetskonflikt, krig eller militärinkallelser, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, förfogandeförbud, rekvisition, beslag, export- och importförbud, uppror eller upplopp.

TILLÄMPLIG LAG

Varje tvist mellan NKV och köparen rörande försäljningsavtalets tillkomst, tolkning och tillämpning skall avgöras enligt svensk lag i allmän domstol. Målet ska i första instans tas upp vid Luleå tingsrätt.