Är du kund? Logga in!

Leveransvillkor

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

LEVERANS OCH BETALNINGSVILLKOR

1

a) Leverans avser alltid fritt fabrik eller NKV:s lager utom då varornas typ och sammanräknade nettovaruvärde uppfyller kraven för NKV:s vid leveranstillfället gällande villkor för fraktfrihet.

b) Om inte annat skriftligen i varje enskilt fall av NKV bekräftats, gäller att köparen erlägger full likvid till NKV för fakturerat belopp inom 30 dagar från fakturadatum. Köparen äger därvid inte rätt att ändra utsatt fakturabelopp även om fel från NKV:s sida föreligger. I sådant fall skall NKV ofördröjligen, och inom 8 dagar från fakturadatum, informeras om felaktigheten, så att NKV får möjlighet att utfärda kreditfaktura motsvarande det för högt debiterade beloppet, eller på annat sätt rätta till felet.

c) Betalas inte fakturan innan förfallodatum utgår dröjsmålsränta. Efter 60 dagar från fakturadatum blir skulden föremål för indrivning, varvid gäller att alla kostnader i samband därmed betalas av köparen. Köparen har därmed också förverkat sin rätt till fortsatt kredit.

d) Levererade varor förblir NKV:s egendom tills köparen betalat dessa till fullo. Köparen är dock ansvarig för varorna fr om den tidpunkt då dessa lämnar fabrik eller NKV:s lager för transport till köparen.

e) NKV äger rätt att uttaga en småorderavgift på 75:- för order under 500:-ex moms

2. Förändringar av tullar, varuskatter, eller andra avgifter, som för NKV medför ökade kostnader för leveransens fullgörande, berättigar NKV att höja avtalat pris.

3. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt, eller andra offentliga avgift.

LEVERANSAVGIFT

Nettoordervärde överstigande 1 250 kr exklusive moms levereras fraktfritt över hela landet. För leverans av möbler, trycksaker, maskiner och för kund speciellt anskaffade produkter tillkommer alltid fraktkostnad.

För order under 1 250 kr exklusive moms utgår fraktkostnad enligt följande:

Ordervärde: 0-499 kr
Fraktkostnad: 89kr

Ordervärde: 500-1249
Fraktkostnad: 109kr

GARANTI

4. NKV garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende material och utförande. För arbetsresultat vid varans användning kan garanti icke lämnas.

5. Om varan visas ha varit felaktig, när den av NKV avlämnades för befordran till köparen, ersättes det belopp köparen erlagt till NKV för varan.

6. För skada eller förlust härutöver ansvarar NKV icke. Den felaktiga varan skall ställas till NKV:s förfogande.

TRANSPORTSKADA

7. All transport sker på köparens risk. För skador som kan uppstå under transport ansvarar NKV sålunda icke. Köparen skall göra reklamation hos transportören i sådana fall. Sådan reklamation måste lämnas utan oskäligt uppehåll, vilket normalt innebär omedelbar reklamation vid synlig förlust eller skada och reklamation inom (7) dagar efter godsets mottagande i andra fall. Skriv eller ring till transportören på mottagarorten.

För skada eller förlust härutöver ansvarar NKV icke. Den felaktiga varan skall ställas till NKV:s förfogande.

REKLAMATION

8. Det åligger köparen att snarast undersöka levererade varor samt, om brist eller fel föreligger, inom 8 dagar från fakturadatum underrätta NKV härom.

Avser ej transportskada. Beträffande sådan se punkt 7.

RETURER

9. Retur av levererad vara får ej ske med mindre än att NKV lämnat medgivande därtill. Blir varan ändå returnerad, sker detta helt på köparens egen risk. NKV har följaktligen inget ansvar för sådan vara.

10. Om NKV godkänt att retur får ske och vållande från NKV:s sida föreligger, exempelvis genom ej riktig expediering eller fabrikationsfel, svarar NKV för alla releterade kostnader . Om NKV medgivit retur utan att vållande från NKV:s sida föreligger, krediteras köparen fakturabeloppet samt äger NKV rätt att debitera returavgift med 20 % av nämnda belopp (min. 200 kr). Varan skall i det senare fallet returneras med betald frakt.

11. Vid varje retur skall köparen lämna uppgift om nummer och datum på NKV:s faktura och följesedel.

Leveranstid

14. Om annat icke överenskommits, löper angiven leveranstid från den dag, då NKV mottagit köparens muntliga eller skriftliga order utan att denna order bekräftats resp. då NKV expedierat orderbekräftelse eller då NKV erhållit köparens godkännande av NKV:s offert. Om köparen genom tillägg till eller ändring i beställning eller på annat sätt ändrar möjligheterna för NKV att hålla avtalad leveranstid, förlänges denna i skälig utsträckning.

15. Försenas leverans (delleverans) med mera än 1/3 av den avtalade leveranstiden - och beror dröjsmålet icke av händelse som sägs i punkt 15 nedan eller någon handling eller underlåtenhet från köparens sida- äger köparen häva avtalet angående den försenade leveransen (delleveransen), dock ej om dröjsmålet understiger 3 veckor. Sådan hävning skall ske skriftligen. I annat fall äger köparen icke häva avtalet på grund av leveransförsening.

16. Försenad leverans berättigar till skadestånd endast om särskild överenskommelse härom träffats skriftligen.

17. Vid leverans av vara som ej lagerförs av NKV utan anskaffas efter beställning äger NKV rätt till över- eller underleverans med högst 10 % av överenskommen kvantitet.

18. Offererade priser gäller med reservation för pris- och kostnadsökningar som står utanför NKV:s absoluta kontroll. NKV förbehåller sig rätten till prisjusteringar i motsvarande grad (motsvarande procentuella påslag).

FORCE MAJEURE

19. NKV fritager sig från allt ansvar om leveransens fullgörande hindras, försvåras eller försenas till följd av omständighet utanför NKV:s kontroll, exempelvis arbetskonflikt, krig eller militärinkallelser, förfogandeförbud, rekvisition, beslag, export- och importförbud, uppror eller upplopp även om alla omständigheter i övrigt som föranleder driftsstörningar hos NKV eller dess leverantörer eller inom kommunikationsväsendet.

TILLÄMPLIG LAG

Varje tvist mellan NKV och köparen rörande försäljningsavtalets tillkomst, tolkning och tillämpning skall avgöras enligt svensk lag i alllmän domstol. Målet ska i första instans tas upp vid Luleå tingsrätt.